สมุนไพร (12)

อาหาร (11)

สินค้าหัตถกรรม (5)

ตลาดสินค้าชุมชน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนสินค้าไทยทรงคุณค่าสู่สากล
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สะท้อนวิถีอยู่กิน วัฒนธรรมพื้นบ้าน

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่ต้องการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นไทย ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน อันมีมนต์เสน่ห์ของชาวชนบทไทย ที่สะท้อนเรื่องราวผ่านชิ้นงานผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย

เราได้เฟ้นหา คัดสรรค์ รวบรวมผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า ภูมิปัญญาไทยหลากหลายประเภท จากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค มานำเสนอผ่านเว็บไซต์ CottageOutlet.com ภายใต้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม(KONRAD)
โดยความร่วมมือของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ องค์กรสาธารณกุศล ไม่หวังผลกำไร

ระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม

ในปัจจุบันหลายคนมีความรู้สึกว่าสภาพสังคมของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก พวกเขากลัวว่าจะไม่สามารถปรับตัวกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่บุคคลธรรมดามีความสำคัญอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจ และอะไรคือหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล เราจะมาเริ่มต้นโดยการย้อนมองกลับไปที่อดีตว่าระเบียบทางเศรษฐกิจของเยอรมันมีพัฒนาการอย่างไร

หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรการพัฒนาการตลาดและจำหน่ายสินค้าออนไลน์

ภาคเหนือ

กลุ่มขนมเปี๊ยะตาอุ่น

 • กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านโป่งเทวี
 • กลุ่มกาละแมจิราพันธ์
 • กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์
 • กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี
 • วิสาหกิจชุมชนศูนย์พันธ์ข้าวชุมชน
 • โฮมสเตย์บ้านโป่งเทวีที่รัก
 • กลุ่มไส้เดือนทำเงิน บ้านสันปูเลย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มธุรกิจแปรรูปเห็ดเยื่อไผ่บ้านโคกพลวง

 • กลุ่มธุรกิจผ้าไหมเปลือกนอกบ้านหนองตาไก้
 • กลุ่มธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกตาอิ่ม
 • กลุ่มธุรกิจข้าวอินทรีย์บ้านโคกพลวง
 • กลุ่มธุรกิจข้าวอินทรีย์บ้านหนองทองลิ่ม
 • กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าบ้านโคกพัฒนา
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าบ้านโคกว่าน
 • กลุ่มสตรีทำบายศรีจากผ้าบ้านนาใหม่

กลุ่มกระเป๋าสายทอง

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าแร่
 • กลุ่มมาลัยผ้าแพรแก้ว บ้านเขวา
 • กลุ่มสัมมาชีพชุมชนข้าวโป่งสมุนไพร บ้านท่าตูม
 • กลุ่มปลาร้าบองสมุนไพร บ้านหนองหล่ม
 • กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนภิบาล
 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูป บ้านลาด
 • กลุ่มทอผ้าไหมลาดเจริญ บ้านลาดเจริญ

กลุ่มผ้าฝ้ายมัดย้อมบ้านหนองหญ้าปล้อง

 • กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปผักโมโรเฮยะ บ้านหนองผือ
 • กลุ่มปลาร้าบอง บ้านธาตุ
 • กลุ่มปลาส้มไร้ก้างและทอผ้า บ้านละว้า
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนไหมและทอผ้า บ้านถนนงาม
 • กลุ่มทอผ้าด้วยมือ บ้านคำแคน
 • กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านห้วยซัน
 • กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้านหนองกุง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านลุงถ่อน

 • กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด บ้านม่วง
 • กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา บ้านตะกุดเครือปลอก
 • กลุ่มแปรรูปน้ำมะนาว บ้านหนองพลวง
 • กลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น บ้านโนนงิ้ว
 • กลุ่มแปรรูปอาหาร ปลาส้ม ไข่เค็ม บ้านโคกซาด
 • กลุ่มทอเสื่อ บ้านม่วง
 • กลุ่มทอเสื่อกกยกลาย บ้านโนนมะนาว

ภาคตะวันตก

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สุขใจไทรโยค

 • กลุ่มสตรีสมุนไพรหินงามพุพลู
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าไม้ยาวร่วมใจ
 • กลุ่มพริกแกงโบราณบ้านพุเตย
 • กลุ่มนกประดิษฐ์
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพุองกะ
 • กลุ่มน้ำพริกแกงบ้านวังสิงห์

ภาคใต้

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง

 • กลุ่มวิสาหกิจเครื่องแกงบ้านทุ่ง
 • กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านไหนหนัง
 • กลุ่มเครื่องแกงบ้านบกห้อง
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านหินเพิง
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านคลองรั้ว
 • วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
 • กลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าเลน

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมกลุ่มอาชีพ