บ้านท่าแร่ จ.มหาสารคาม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าแร่

  • สถานที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าแร่ :ม.5 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าแร่ ม.5 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นหมู่บ้านชานเมืองที่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลแก่งเลิงจาน และอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม มีผู้นำหมู่บ้านคือ นายไมตรี สิทธิจันทร์ และเป็นประธานของกลุ่มด้วย กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน เช่น ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน กลุ่มโคเนื้อ กลุ่มดอกไม้จันทน์และดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มจักสานได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และการศึกษานอกโรงเรียน การรวมกันของกลุ่มเพื่อช่วยให้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีอาชีพเสริมและรายได้เลี้ยงครอบครัว กำไรส่วนหนึ่งถูกนำไปช่วยเหลือคนในหมู่บ้านและรักษาธรรมชาติของหมู่บ้าน